VERKOOPVOORWAARDEN/PRIVACY EN DISCLAIMER

van www.lesolivesdenyons.nl

gevestigd en kantoorhoudende te Reduzum

Algemeen

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, door ons aangeboden of gesloten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.

Assortiment

2 Het assortiment van lesolivesdenyons.nl wordt slechts verkocht aan consumenten

Levering

3 Als plaats van levering geldt de bestemming welke door ons met de koper is overeengekomen.

4 Ingeval de koper in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn wij gerechtigd ofwel de overeenkomst onmiddellijk ingaand als ontbonden te beschouwen, ofwel de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, alles onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

5 Indien goederen, die voor aflevering gereed zijn, door omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zijn wij gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen.

6 Onze leveringstermijnen gelden bij benadering. Wij aanvaarden te dezer zake generlei aansprakelijkheid. De koper zal niet gerechtigd zijn op grond van overschrijding der leveringstermijnen ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

7 Wij zijn gerechtigd een bestelling in gedeelten te leveren

Doorverkoop

8 De door lesolivesdenyons.nl geleverde goederen mogen door de geadresseerde voor hun persoonlijke behoefte verkocht worden. Dit betekent o.a. dat het de consument verboden is de goederen door te leveren aan anderen.

Transport

9 Tenzij anders overeengekomen verzorgen wij het transport. Het transportrisico berust echter bij de koper. Voor wanprestatie van de vervoerder zijn wij in geen geval aansprakelijk. Wij zijn volledig gekweten, indien wij onze eventuele rechten jegens de vervoerder aan de koper overdragen.

Prijzen

10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen als vermeld in de laatste prijscourant. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W.

Betaling

11 Betaling van het volledige factuurbedrag, zonder korting,
dient plaats te vinden te Reduzum, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling na 14 dagen zijn wij gerechtigd de koper over het volle bedrag van onze factuur vanaf de factuurdatum een rente in rekening te brengen van 2% per maand. Ingeval van niet tijdige betaling komen de incassokosten -zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke deze laatsten gefixeerd op 15% van het opeisbare bedrag, voor de rekening van de koper. Indien voor of tijdens de uitvoering der overeenkomst een wijziging in de valuta/wisselkoers optreedt, zijn wij gerechtigd de voor ons nadelige koerswijzigingen aan de koper in rekening te brengen. Bij betaling binnen 8 dagen mag de kredietbeperking worden afgetrokken. Het btw-bedrag dient ongewijzigd aan ons overgemaakt te worden indien u de kredietbeperking aftrekt. NB: Op last van de afdeling Omzetbelasting van de dienst der directe belastingen zij wij verplicht btw te berekenen over nettobedrag + kredietbeperking + porto en eventueel andere bijkomende kosten.

12 Ingeval de koper ingebreken mocht blijven met de prompte betaling en enig opeisbaar bedrag, zullen wij gerechtigd zijn onmiddellijk ingaand verdere leveranties aan de koper op te schorten of te staken, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding ingevolge de wet.

13 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd, ook nadat een bestelling in uitvoering is genomen en/of indien een krediet is bedongen, alvorens te leveren, van de koper te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen zekerheid stelt. Weigering van de koper om zodanige zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

Overmacht

14 Ingeval wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, zijn wij gerechtigd desverkiezend ofwel de overeengekomen leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst resp. het niet uitgevoerde deel daarvan te annuleren.

15 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd.

Reclame

16 Eventuele reclame op geleverde goederen door de koper is mogelijk echter uitsluitend voor zover deze, binnen 8 dagen na de lossing op de overeengekomen plaats van aflevering bij aangetekend schrijven is aangemeld.

17 Voor de kwaliteit der goederen is beslissend de toestand waarin de goederen zich bevonden op het moment van de verscheping resp. inlading. Ingeval dat een reclame door ons gegrond bevonden wordt, hebben wij – met uitsluiting van alle rechten ter zake van schadevergoeding resp. ontbinding van de zijde van de koper – uitsluitend de verplichting, naar onze keuze, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en van verdere levering af te zien, ofwel kosteloos in vervanging van de ondeugdelijk bevonden goederen te voorzien, ofwel de goederen tegen een redelijke prijsreductie aan de koper te laten. De koper zal ons tegen aanspraken van derden dienen te vrijwaren.

18 Breuk foutieve leveringen en/of manco’s dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen bij lesolivesdenyons.nl te zijn gemeld.

Ruil- en Retourregeling

19 Het retourneren van artikelen kan uitsluitend plaatsvinden na telefonisch overleg vooraf en onze toestemming.

20 Uitsluitend de retournering van artikelen die rechtstreeks van lesolivesdenyons.nl zijn betrokken wordt gehonoreerd

21 Alleen volledige, ongeschonden verpakkingen komen in aanmerking

22 Behoudens het bepaalde in de artikelen 20 tot en met 21 worden geen goederen retour genomen

Aansprakelijkheid

23 Behoudens opzet of grove schuld aan onze kant zijn wij voor schade, veroorzaakt door de geleverde goederen niet aansprakelijk.

24 In geval enige schade als gevolg van een door ons geleverd product ter kennis van de koper/niet-eindgebruiker komt, dient deze ons daarvan binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte te brengen bij gebreke waarvan onze verplichting tot vergoeding van de schade waarvan de koper/niet-eindgebruiker aansprakelijk is gesteld, vervalt.

25 Wanneer tijdige melding plaatsvindt zijn wij jegens de koper/niet-eindgebruiker alleen tot schadevergoeding gehouden als onze koper aantoont dat bij ons sprake is geweest van opzet of grove schuld.

26 Lesolivesdenyons.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de consument een door Lesolivesdenyons.nl in de handel te brengen product met een verkeerd advies of verkeerde aanwijzing anderszins gebruikt..

27 Met betrekking tot door ons gekochte goederen zijn wij jegens de producent alleen gehouden tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door deze goederen en waarvoor de producent aansprakelijk is, als de producent aantoont dat bij ons sprake is geweest van opzet of grove schuld.

Geschillen

28 Alle geschillen, welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere
andere rechter aanhangig gemaakt worden bij de ter zake van het geschil bevoegde rechter te Leeuwarden en bij de Kantonrechter te Leeuwarden, tenzij wij mochten verkiezen het geschil te onderwerpen aan een andere ter zake van het geschil bevoegde rechter. Als wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, is de koper gerechtigd voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen, mits de koper dit uiterlijk een maand na deze schriftelijke mededeling aan ons heeft kenbaar gemaakt.

Slotbepaling

29 De verkoopvoorwaarden zijn bindend voor de rechtsverhouding tussen ons en de koper. Een verwijzing van koper naar eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

30 Op al onze transacties is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

Privacystatement Lesolivesdenyons

31 Lesolivesdenyons respecteert je privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is voor Lesolivesdenyons van groot belang. Vanzelfsprekend volgt Lesolivesdenyons hierbij de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.